Нашият екип


Недялка Христозова

Недялка Христозова

Образование:Магистър, учител по физика и математика Наименование на придобитатa квалификация: • Участие в QED΄ 16 at the UNESKO International Workshop Technology Advanced Quality Learning for ALL, София, Юни 2016. • Участие в квалификационен курс „Изследователски подход в образованието по математика в рамките на 45-та пролетна конференция на СМБ, Плевен, април 2016. • Участие в QED΄ 16 at the UNESKO International Workshop Technology Advanced Quality Learning for ALL, София, Юни 2016. • Участие в квалификационен курс „Изследователски подход в образованието по математика в рамките на 45-та пролетна конференция на СМБ, Плевен, април 2016. • Участие в работен семинар по Европейски проект MaScil, ИМИ на БАН София, декември 2015. • Участие в Национален семинар “ Изследователският подход в математическото образование“, ИМИ на БАН София, декември 2015. • Курс за учители – обучители „ Изследователския подход в образованието“, ИМИ на БАН и МОН • София, юни 2015 • Участие в Международен фестивал за учители-новатори „Наука на сцената 2015“ ,с „Математика чрез преживяване“ Лондон, Юни 2015. • Квалификационен курс, „Изготвяне на дидактически материали за обучение с POWER и EXCEL, ТУ – Стара • Квалитикационен курс, „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“, НИОКСО, Стара Загора, Януари 2014 • Квалификационно-лекционен курс по математика, проведен от Александър Блинков от Москва, Русия, 2 -6 Април 2014. • Обучителен семинар на тема: „ Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“, МОН, Стара Загора, Декември, 2013 • Курс „ Изготвяне на портфолия“, МОНМ, Ст. Загора, Февруари, 2013 • Обучение на учители за преподаване на математика в началното училище по канадската система ‘Jump Math’ , Институт по прогресивно образование, София , Юни 2012 • Обучителен семинар на тема: ” Практики за обучение и оценяване математическата грамотност“ , МОМН и ЦКОКУО, Стара Загора , Февруари 2012 • Национален семинар ”Изследователски подход в образованието по математика”, ИМИ-БАН и българския екип на европейския проект “ Фибоначи“, София, Декември 2011г, • Заседание на комисията по образование на ЮНЕСКО, София, юни 2011 • Курс ” Интерактивни методи и техники на обучение”, Тракийски университет и ДИПКУ, Ноември 2011 • Национален семинар „Фибоначи“, ИМИ-БАН и българския екип на европейския проект „Фибоначи“, София, Юни 2011 • Участие в работата на комисията на ЮНЕСКО по образованието „Компютърното обучение в средното училище”, ИМИ-БАН и българския екип на европейския проект“ Фибоначи“, София, Юни 2011 • Научно-практическа конференция „Образованието – лек за икономическата криза”, СБУ при КНСБ - София, Ноември 2009 • Курс на обучение по английски език, МОН, Стара Загора, Май 2008 • Курс по английски език, МОН, Стара Загора, Май 2007 • Курс на обучение „Базови и специфични компютърни умения”, МОН, Стара Загора, Март 2007 • Социално-психологически тренинг за учители „Проблемно поведение на деца в училищна възраст. Рискови фактори и стратегии за справяне“, МКБПОПМН, Стара Загора, Март 2007Нели Йовкова

Нели Йовкова

Образование: магистър по математика, магистър финанси Придобити квалификации: 1995 - специалност учител по математика 1997 - 2016 - завършени мениджърски квалификации: Ситуационно лидерство, Мениджмънтът - поглед отгоре, Стратегически подходи за работа с бизнес партньори, Проактивност, Успехът в комуникацията, Управление на времето, Управление на стреса, Екипна ефективност, Ефективност на личните финанси, Емоционална интелигентност, Управление на конфликти, Принципи за работа в екип, Умения за презентиране, Умения за влияние 2007 - 2016 - участие в международни мениджърски конференции - Тенерифе 2007, Малта 2010, Белград 2011, Виена 2012, Тимишоара 2013, Варшава 2014 и 2016, Букурещ 2015.Керка Иванова

Керка Иванова

Образователние: Магистър, Специалист по руска филология и преподавател в средните училища ІІ специалност – Физическо възпитание Квалификации: Заочный курс повышения квалификации зарубежных преподавателей русского языка ИРЯ им. А. С. Пушкина, г. Москва, Россия 01.01.1979 г. - 01.01.1980 г. Свидетельство Серия С, № 014519, рег. № 13а-2528/ 20.12.1979 г. Курсы повышения квалификации преподавателей русского языка МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 03.03. – 27.04.1989 г. Свидетельство № 500/ 89, 20.04.1989 г. Курс по Бизнес руски език, І и ІІ модул ПУ „П. Хилендарски”, ИПКУ „А. Тошева”, гр. Стара Загора 12.12. – 16.12.1994 г. 16.12.1994 г. Курсы – 7 модулей ГосИРЯ им. А. С. Пушкина, г. Москва, Россия 05.07. – 05.08.2005 г. Свидетельство № 1258/ 03.08.2005 г. Международна конференция „Русский язык и ценности мировой культуры в школьном образовании” гр. Бургас 02. – 05.04.2007 г. Сертификат, МОН, РИО, гр. Бургас, 05.04.2007 г. Обучение за учители по руски език РИО, гр. Стара Загора 13.06.2007 г. -Три учебни часа Сертификат РИО, гр. Стара Загора, 13.06.2007 г Курс по методика на обучението по руски език. Международен форум „Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка” гр. Видин 30.03. – 03.04.2008 г. Сертификат, МОН, 03.04.2008 г. Выездной семинар ФПК ГосИРЯ им. А. С. Пушкина, г. Москва, Россия гр. Стара Загора 03.10.2008 г. - Осем часа Свидетельство рег. №2332/ 03.10.2008 г. Курс по методика на обучението по руски език. Международен форум „Традиция и будущее – русский язык как средство межкультурных и экономических связей” гр. Кърджали 31.03. – 04.04.2009 г. Удостоверение, МОН, РИО, гр. Кърджали, 04.04.2009 г. Лятна квалификационна школа „Современные педагогические технологии в обучении РКИ” гр. Варна 03.08. – 07.08.2009 г. Удостоверение, МОН, РИО, ВСУ „Ч. Храбър”, гр. Варна, 07.08.2009 г. Курс по методика на обучението по руски език като чужд. Международен форум „Обучение русскому языку на протяжении всей жизни. Непрерывное единство всех этапов обучения: детский сад – школа - университет” гр. Русе 05.09. – 09.09.2009 г. Сертификат № 103/ 09.09.2009 г., МОМН, РИО, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе Научно-практическа конференция „Руският език в диалога на културите” гр. Казанлък 11.09. - 12.09.2009 г. Удостоверение, Общ Казанлък, Национално движение Русофили, РИО, гр. Стара Загора, СОУ „М. Горки”, гр. Стара Загора, МОМН, 12.09.2009 г. Международен форум „Радуга из России”, конференция „Искусство – путь к познанию языка и его многостороннее применение во всех областях жизни” гр. Търговище 23.10. – 24.10.2009 г. Сертификат, МОМН, РИО, гр. Търговище, ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов”, гр. Търговище, 24.10.2009 Теоретически и методически проблеми на руския език като чужд в традиционната и корпусна лингвистика, Х международен симпозиум - МАПРЯЛ’10 гр. Велико Търново 08-11. 04. 2010 г Сертификат на Общ В. Търново Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по руски език гр. Плевен 16 – 18. 04. 2010 г. Сертификат на МОМН, ЦКОКО Квалифика;ионен курс : Разработване и управление на проекти гр. Несебър 02 – 03. 10. 2010 г. Удостоверение №506 – 7 / 06. 10. 2010 г. На ТрУ гр. Стара Загора, ДИПКУ гр. Стара Загора Выездной семинар: Семинары по использованию инновационн,х технологий в преподавании русского языка и литературы в зарубежных странах гр. София 19 – 21. 11. 2010 г Сертификат № 5522, МОН РФ, ГОУВПО „РУДН”, гр. Москва Конференция: Учителят по руски език в България - професионалист и просветител гр. София 19 – 20. 11. 2010 г Сертификат МКДЦ „Дом на Москва в София Квалификационен семинар „Педагогически сценарии за работа в часовете по чужд език”” ГПЧЕ „Р. Ролан” гр. Стара Загора 14. 11. 2011 г, 4 часа Сертификат на РИО гр. Стара Загора Конференция: Качество обучения русскому языку гр. София 07 – 11. 07. 2012 г Удостоверение МКИ „Столичная библиотика” и Фонда „Русский мир” Семинар за повишаване на квалифисацията на учител по руски език в детски градини с. Вонеща вода, Общ В. Търново 18 – 19. 05. 2013 г Сертификат СУ „Св. Кл. Охридски”, НД „Русофили” Выездной семинар: Руснаците: традиции, манталитет, комуникативно поведение СОУ „М. Горки ”гр. Стара Загора 29 – 30. 03. 2014 г Сертификат ГПУ им. Л. Толстого г. Тула Выездной семинар: Употреба на фолклорни и етнографски материали при обучение на чужденци на руски език СОУ „М. Горки ”гр. Стара Загора 29 – 30. 03. 2014 г Сертификат ГПУ им. Л. Толстого г. Тула Выездной семинар: Иновативни техники на обучение при преподаване на руски език на чужденци СОУ „М. Горки ”гр. Стара Загора 29 – 30. 03. 2014 г Сертификат ГПУ им. Л. Толстого г. Тула Национални и международни награди: 1. Награда „Анастасия Тошева” за високи постижения в развитието на образователното дело в Община Стара Загора, 24.05.2009 г. 2. Лауреат на Пушкинския конкурс за учители за 2010 г, г. Москва, Русия 1. Почетная грамота за подготовку участников в Национальном туре 9-ой Международной олимпиады школьников по русскому языку, МАПРЯЛ, Общество русистов в Болгарии 2. Благодарность за активвное участие в культурно-просветительской деятелности РКИЦ в Софии и популяризацию культурного достояния России в Болгарии, РКИЦ, 13. 05. 2006 г 3. Благодарность за активное участие в работе Московской зимней школы русского езыка „Говорим по-русски в новогодней Москве”, Центр международного образования „Этносфера”, 07. 01. 2010 г 4. Диплом Лауреата Пушкинского конкурса 2010 г „Большая перемена”, Правительство г. Москва, „Российская газета”, сентябрь 2010 г 5. Благодарность за подготовку участников к конкурсу „Мир в радуге профессий”, Департамент образования г. Москва, Директор ЦСТАиПо „Гагаринский”, 2011 г 6. Грамота за участие в фестивале искусств ЦО №1694 „Ясенево”, посвященном 50-летию полета Ю. Гагарина в космос, ЦО №1694 „Ясенево”, г. Москва 7. Благодарность за подготовку дипломантов конкурса „Мастерство в профессии”, ОМЦ ЮЗОУО, ГБОУ ЦСТАиПо „Гагаринский”, 2012 г 8. Грамота за активное участие в проведении творческого конкурса „Друзья мои, прекрасен наш союз”, ЦО №1694 „Ясенево”, г. Москва, 2012 г
Новини За нас Екип Архив Отзиви и препоръки КонтактCopyright © 2015 Kvadrat N. All rights reserved